PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂM
Video hướng dẫn Đăng nhập

Thực hiện công văn số 01/LNPGD&ĐT-HCTĐ ngày 18/10/2022 về tổ chức triển khai hiến máu tình nguyện ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang;

Công đoàn nhà trường đã kêu gọi tất cả CB, GV, NV trong trường THCS tham gia đăng kí hiến máu năm 2022;

Ngày 26/10/2022, tại Hội trường Trung tâm huyện Ninh Giang, 04 CB-GV nhà trường đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngày 26/11/2022, kết quả hiến máu đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương trả kết quả

SỞ Y TẾ HẢI DƢƠNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ NGƯỜI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO 26/11/2022
KẾT QUẢ HIẾN MÁU TẠI UBND HUYỆN NINH GIANG.
Đ/c: Thị Trấn Ninh Giang, Huyện Ninh Giang, Hải Dƣơng.

STT HỌ VÀ TÊN Năm sinh ĐỊA CHỈ NHÓM MÁU Nhóm máu Rh(D)
1 TRỊNH ĐỨC HÒA 1994 ĐỒNG TÂM - NINH GIANG B DƢƠNG
2 NGUYỄN VĂN VỤ 1987 GIÂM ME - ĐỒNG TÂM - NINH GIANG O DƢƠNG
3 TRỊNH THỊ BIÊN 1987 TRƢỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG TÂM - NINH GIANG O DƢƠNG
4 NGUYỄN THỊ LƢƠNG 1985 TRƢỜNG THCS HỒNG PHONG - NINH GIANG AB DƢƠNG
5 VŨ VĂN VĨNH 1978 VĂN HỘI - NINH GIANG AB DƢƠNG
6 NGUYỄN THỊ TỈNH 1967 TRƢỜNG TIỂU HỌC HỒNG DỤ - NINH GIANG A DƢƠNG
7 BÙI KHẮC KHẢI 1982 TRƢỜNG THCS THỊ TRẤN NINH GIANG A DƢƠNG
8 ĐỖ VĂN VINH 1990 TRƢỜNG THCS THỊ TRẤN NINH GIANG O DƢƠNG
9 NGUYỄN THỊ NGÂN 1989 TRƢỜNG MẦM NON VĨNH HÒA A DƢƠNG
10 ĐẶNG THỊ HIỀN 1973 TRƢỜNG TIỂU HỌC VĨNH HÒA B DƢƠNG
11 NGUYỄN THỊ QUỲNH 1989 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ỨNG HÒE A DƢƠNG
12 TẠ THỊ QUỲNH 1999 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ỨNG HÒE A DƢƠNG
13 VŨ THỊ THANH HÀ 1978 TRƢỜNG TIỂU HỌC VĨNH HÒA B DƢƠNG
14 PHẠM THỊ HIỀN 1976 TRƢỜNG MẦM NON VĨNH HÒA B DƢƠNG
15 TRẦN THỊ THỦY 1987 TRƢỜNG MẦM NON VĨNH HÒA B DƢƠNG
16 PHẠM THỊ TUYẾT MAI 1971 TRƢỜNG TIỂU HỌC VĨNH HÒA A DƢƠNG
17 BÙI THỊ THANH GIANG 1973 TRƢỜNG TIỂU HỌC VĨNH HÒA O DƢƠNG
18 PHẠM THỊ THANH MAI 1978 TRƢỜNG TIỂU HỌC VĨNH HÒA B DƢƠNG
19 ĐÀO THỊ DOAN 1987 TRƢỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN NINH GIANG O DƢƠNG
20 NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN 1984 TRƢỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN NINH GIANG A DƢƠNG
21 ĐÀO THỊ XUÂN THU 1988 TRƢỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN NINH GIANG A DƢƠNG
22 PHẠM THỊ HỒNG THƠM 1972 TRƢỜNG MẦM NON NINH HÒA B DƢƠNG
23 BÙI THỊ LAN HƢƠNG 1983 TRƢỜNG TIỂU HỌC VĨNH HÒA A DƢƠNG


2

STT HỌ VÀ TÊN Năm sinh ĐỊA CHỈ NHÓM MÁU Nhóm máu Rh(D)
24 NGUYỄN THỊ TIÊM 1966 HIỆP LỰC - NINH GIANG B DƢƠNG
25 ĐÀO VĂN TRUNG 1987 TRƢỜNG TIỂU HỌC VĨNH HÒA AB DƢƠNG
26 HÀ THỊ LÝ 1965 HIỆP LỰC - NINH GIANG B DƢƠNG
27 BÙI THỊ TUỆ 1979 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NINH HẢI O DƢƠNG
28 NGUYỄN ĐÌNH TRƢỜNG 1981 HIỆP LỰC - NINH GIANG A DƢƠNG
29 NGUYỄN VĂN BÌNH 1975 TRƢỜNG TIỂU HỌC HƢNG THÁI O DƢƠNG
30 LÊ THẾ ĐẶNG 1993 HIỆP LỰC - NINH GIANG A DƢƠNG
31 NGUYỄN THỊ CHINH 1975 HIỆP LỰC - NINH GIANG B DƢƠNG
32 HÀ MINH HOÀNG 1997 HIỆP LỰC - NINH GIANG AB DƢƠNG
33 NGUYỄN THỊ KỲ DUYÊN 1993 HIỆP LỰC - NINH GIANG AB DƢƠNG
34 HÀ VĂN ĐẶNG 1977 HIỆP LỰC - NINH GIANG A DƢƠNG
35 HÀ VĂN NGHĨA 1978 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH HÒA B DƢƠNG
36 NGUYỄN THỊ QUÝ 1983 TRƢƠNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG TÂM B DƢƠNG
37 PHẠM THỊ CHUYỀN 1979 TRƢƠNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG TÂM B DƢƠNG
38 NGUYỄN THỊ TƢƠNG 1978 TRƢƠNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG TÂM O DƢƠNG
39 NGUYỄN THỊ TÂM 1982 TRƢƠNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG TÂM O DƢƠNG
40 TRỊNH THỊ LIÊN 1974 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN NINH GIANG O DƢƠNG
41 PHẠM THỊ MINH 1979 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN NINH GIANG O DƢƠNG
42 HÀ THỊ HƢƠNG 1988 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN NINH GIANG O DƢƠNG
43 NGUYỄN THỊ LÝ 1990 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN NINH GIANG B DƢƠNG
44 ĐỖ THỊ THANH HUYỀN 1991 TRƢỜNG MẦM NON QUYẾT THẮNG B DƢƠNG
45 NGUYỄN THỊ ÁNH 1985 TRƢỜNG MẦM NON QUYẾT THẮNG B DƢƠNG
46 NGUYỄN THỊ XUYẾN 1983 TRƢỜNG MẦM NON QUYẾT THẮNG A DƢƠNG
47 TRẦN TRỌNG TOÀN 1980 HIỆP LỰC - NINH GIANG B DƢƠNG
48 BÙI THỊ HẠNH 1982 TRƢỜNG MẦM NON TÂN HƢƠNG O DƢƠNG
49 TẠ THỊ CHÂM 1981 TRƢỜNG MẦM NON TÂN HƢƠNG B DƢƠNG
50 HÀ VĂN SƠN 1981 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VẠN PHÚC O DƢƠNG
51 ĐÀO KIM ĐẠM 1969 HIỆP LỰC - NINH GIANG O DƢƠNG
52 HOÀNG THẾ TUẤN 1985 HIỆP LỰC - NINH GIANG O DƢƠNG
53 BÙI VĂN HƢNG 1980 TRƢỜNG TIỂU HỌC KIẾN QUỐC B DƢƠNG
54 PHẠM VĂN NGHIỆP 1993 HIỆP LỰC - NINH GIANG B DƢƠNG


3

STT HỌ VÀ TÊN Năm sinh ĐỊA CHỈ NHÓM MÁU Nhóm máu Rh(D)
55 NGUYỄN HỮU LOAN 1969 HIỆP LỰC - NINH GIANG O DƢƠNG
56 PHẠM THỊ HỒNG 1982 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH NHÂN B DƢƠNG
57 LÊ HUYỀN TRANG 1991 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH NHÂN O DƢƠNG
58 TÔ THỊ QUẾ 1982 TRƢỜNG MẦM NON KIẾN QUỐC B DƢƠNG
59 NGUYỄN THỊ HUYỀN 1990 TRƢỜNG MẦM NON KIẾN QUỐC O DƢƠNG
60 PHAN THỊ HẬU 1989 TRƢỜNG MẦM NON KIẾN QUỐC O DƢƠNG
61 NGUYỄN THỊ HỢP 1986 TRƢỜNG MẦM NON NGHĨA AN A DƢƠNG
62 BÙI THỊ DUNG 1992 TRƢỜNG TIỂU HỌC VĂN GIANG B DƢƠNG
63 LÊ THỊ HẠNH 1981 TRƢỜNG MẦM NON NGHĨA AN B DƢƠNG
64 LÊ LƢƠNG ÁNH 1999 HIỆP LỰC - NINH GIANG O DƢƠNG
65 ĐÀO THỊ CUỐI 1970 HIỆP LỰC - NINH GIANG O DƢƠNG
66 NGUYỄN XUÂN ĐỨC 1968 HIỆP LỰC - NINH GIANG AB DƢƠNG
67 NGUYỄN VĂN CƢ 1978 HIỆP LỰC - NINH GIANG A DƢƠNG
68 NGUYỄN THỊ TRANG 1995 HIỆP LỰC - NINH GIANG AB DƢƠNG
69 KIM THỊ NGÂN 1991 TRƢỜNG MẦM NON HIỆP LỰC B DƢƠNG
70 HÀ THU HƢƠNG 1981 TRƢỜNG MẦM NON HIỆP LỰC A DƢƠNG
71 BÙI HUY HÒA 1989 HIỆP LỰC - NINH GIANG O DƢƠNG
72 NGUYỄN THỊ HẰNG 1986 TRƢỜNG MẦM NON NGHĨA AN O DƢƠNG
73 PHẠM THỊ PHƢƠNG 1984 TRƢỜNG TIỂU HỌC KIẾN QUỐC O DƢƠNG
74 NGUYỄN THỊ SOA 1979 HIỆP LỰC - NINH GIANG O DƢƠNG
75 ĐÀO VIẾT BẨY 1997 HIỆP LỰC - NINH GIANG B DƢƠNG
76 NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG 1974 TRƢỜNG TIỂU HỌC HƢNG THÁI AB DƢƠNG
77 NGUYỄN THỊ GIANG 1975 TRƢỜNG TIỂU HỌC NINH THÀNH O DƢƠNG
78 TRẦN THỊ THU HẰNG 1976 TRƢỜNG TIỂU HỌC HƢNG THÁI B DƢƠNG
79 ĐÀO THỊ MAI PHƢƠNG 1978 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NINH THÀNH B DƢƠNG
80 HÀ THỊ TÂM 1987 TRƢỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG B DƢƠNG
81 KHỔNG THỊ ĐÔNG 1986 TRƢỜNG MẦM NON HỒNG PHONG O DƢƠNG
82 NGUYỄN THỊ NHINH 1990 TRƢỜNG MẦM NON HỒNG PHONG O DƢƠNG
83 NGUYỄN THỊ HẠNH 1995 TRƢỜNG MẦM NON HỒNG PHONG A DƢƠNG
84 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG LOAN 1975 TRƢỜNG TIỂU HỌC HƢNG THÁI O DƢƠNG
85 BÙI ĐĂNG XƢỞNG 1978 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NINH THÀNH B DƢƠNG


4

STT HỌ VÀ TÊN Năm sinh ĐỊA CHỈ NHÓM MÁU Nhóm máu Rh(D)
86 PHẠM THỊ THUYẾN 1973 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NINH THÀNH O DƢƠNG
87 NGUYỄN THỊ HOÀI 1989 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KIẾN QUỐC O DƢƠNG
88 ĐẶNG THỊ HƢƠNG 1971 TRƢỜNG TIỂU HỌC NINH HÒA O DƢƠNG
89 NGUYỄN THỊ HOÀN 1982 TRƢỜNG TIỂU HỌC NINH HÒA B DƢƠNG
90 VŨ THỊ LUYỆN 1987 TRƢỜNG MẦM NON MINH THÀNH B DƢƠNG
91 TRẦN THỊ LÀNH 1982 TRƢỜNG MẦM NON MINH THÀNH B DƢƠNG
92 TÔ QUANG NHẬM 1976 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MINH THÀNH A DƢƠNG
93 VŨ THỊ SAN 1975 TRƢỜNG TIỂU HỌC TÂN HƢƠNG AB DƢƠNG
94 HÀ THỊ NGÂN 1989 TRƢỜNG TIỂU HỌC TÂN HƢƠNG O DƢƠNG
95 NGUYỄN QUỲNH HOA 1984 TRƢỜNG MẦM NON TÂN PHONG A DƢƠNG
96 NGUYỄN THỊ CHIÊN 1982 TRƢỜNG MẦM NON NGHĨA AN O DƢƠNG
97 LÊ LƢƠNG NỘI 1977 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HIỆP LỰC A DƢƠNG
98 NGUYỄN THỊ MAI 1993 TRƢỜNG MẦM NON NGHĨA AN AB DƢƠNG
99 PHAN THỊ HẠNH 1973 TRƢỜNG MẦM NON ĐỒNG TÂM A DƢƠNG
100 VŨ THỊ CHUYÊN 1975 TRƢỜNG MẦM NON VĂN GIANG AB DƢƠNG
101 LƢU HỒNG NHUNG 1979 TRƢỜNG MẦM NON THỊ TRẤN NINH GIANG A DƢƠNG
102 NGUYÊN THỊ NGỌC 1978 TRƢỜNG MẦM NON THỊ TRẤN NINH GIANG B DƢƠNG
103 NGUYỄN THỊ TRANG 1996 TRƢỜNG MẦM NON HỒNG PHONG A DƢƠNG
104 NGUYỄN THỊ HUỆ 1992 TRƢỜNG MẦM NON NGHĨA AN B DƢƠNG
105 TRỊNH THỊ THẢO 1983 TRƢỜNG MẦM NON ĐỒNG TÂM O DƢƠNG
106 PHAN THỊ DUNG 1989 TRƢỜNG MẦM NON ĐỒNG TÂM A DƢƠNG
107 CHU THỊ HẬU 1993 TRƢỜNG MẦM NON ĐỒNG TÂM O DƢƠNG
108 PHẠM THỊ HUYỀN NGA 1978 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN HƢƠNG A DƢƠNG
109 NGUYỄN THỊ HAI MỪNG 1984 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN HƢƠNG A DƢƠNG
110 NGUYỄN THỊ YẾN OANH 1977 TRƢỜNG TIỂU HỌC HIỆP LỰC B DƢƠNG
111 HÀ VĂN QUYẾT 1979 TRƢỜNG TIỂU HỌC HIỆP LỰC B DƢƠNG
112 HÁN THỊ LUYỆN 1991 TRƢỜNG MẦM NON VĂN HỘI AB DƢƠNG
113 BÙI THỊ HÀ 1979 TRƢỜNG MẦM NON VĂN HỘI A DƢƠNG
114 LÊ THỊ DỊU 1982 TRƢỜNG MẦM NON TÂN QUANG 2 B DƢƠNG
115 KIM VĂN MỆNH 1968 HIỆP LỰC - NINH GIANG O DƢƠNG
116 BÙI THỊ VIỆT HÀ 1975 TRƢỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG B DƢƠNG


5

STT HỌ VÀ TÊN Năm sinh ĐỊA CHỈ NHÓM MÁU Nhóm máu Rh(D)
117 NGUYỄN THỊ LIỄU 1977 TRƢỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG A DƢƠNG
118 NGUYỄN THANH TÂM 1980 TRƢỜNG TIỂU HỌC AN ĐỨC O DƢƠNG
119 ĐÀO THỊ LÝ 1990 TRƢỜNG TIỂU HỌC TÂN HƢƠNG B DƢƠNG
120 ĐÀO THỊ VÂN ANH 1971 TRƢỜNG TIỂU HỌC AN ĐỨC B DƢƠNG
121 NGUYỄN THỊ HUẾ 1987 TRƢỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG XUYÊN B DƢƠNG
122 NGUYỄN THỊ THÚY 1989 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔNG XUYÊN O DƢƠNG
123 PHẠM THỊ NGÀ 1985 TRƢỜNG MẦM NON TÂN QUANG II B DƢƠNG
124 VŨ ĐÌNH NGUYỆN 1976 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN QUANG II A DƢƠNG
125 TRẦN TIẾN CÔNG 1998 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN QUANG II AB DƢƠNG
126 LÃ THỊ THƠM 1980 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN QUANG II A DƢƠNG
127 NGUYỄN THỊ HÀ 1976 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔNG XUYÊN A DƢƠNG
128 LÊ THỊ KIM ANH 1983 TRƢỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC O DƢƠNG
129 TRẦN THỊ THÙY LINH 1996 TRƢỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG XUYÊN B DƢƠNG
130 LÊ THỊ THÚY QUỲNH 1989 TRƢỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG XUYÊN O DƢƠNG
131 HÀ THU TRANG 1984 TRƢỜNG THCS QUYẾT THẮNG A DƢƠNG
132 BÙI THỊ THANH THÚY 1983 TRƢỜNG MẦM NON TÂN QUANG II O DƢƠNG
133 HÀ THỊ NGUYÊN 1979 TRƢỜNG MẦM NON TÂN HƢƠNG O DƢƠNG
134 HÀ THỊ THANH THỦY 1983 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔNG XUYÊN B DƢƠNG
135 NGUYỄN THỊ TÂM 1991 HỒNG PHONG - NINH GIANG B DƢƠNG
136 NGUYỄN THỊ NGA 1988 HỒNG PHONG - NINH GIANG B DƢƠNG
137 PHẠM THỊ HOÀN 1973 TRƢỜNG MẦM NON HỒNG DỤ O DƢƠNG
138 BÙI THỊ DỊU 1977 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒNG DỤ O DƢƠNG
139 BÙI THỊ SÁNG 1970 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒNG DỤ A DƢƠNG
140 ĐÀO THỊ NHÀN 1981 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒNG DỤ B DƢƠNG
141 NGUYỄN THỊ GIANG 1976 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒNG DỤ B DƢƠNG
142 LÊ CÔNG TUẤN ANH 1996 MAI XÁ - HIỆP LỰC O DƢƠNG
143 LÊ THỊ THO 1989 TRƢỜNG TIỂU HỌC VĂN HỘI B DƢƠNG
144 NGUYỄN THỊ THANH 1990 TRƢỜNG TIỂU HỌC VĂN HỘI O DƢƠNG
145 BÙI THỊ MAI 1991 TRƢỜNG MẦM NON ỨNG HÒE B DƢƠNG
146 NGUYỄN THỊ MƠ 1988 TRƢỜNG MẦM NON ỨNG HÒE O DƢƠNG
147 TẠ THỊ HOÀI 1976 TRƢỜNG MẦM NON ỨNG HÒE O DƢƠNG


6

STT HỌ VÀ TÊN Năm sinh ĐỊA CHỈ NHÓM MÁU Nhóm máu Rh(D)
148 ĐỖ THỊ HOA 1992 TRƢỜNG MẦM NON ỨNG HÒE B DƢƠNG
149 ĐẶNG THỊ MAI ĐIỆP 1987 TRƢỜNG TIỂU HỌC HỒNG PHONG O DƢƠNG
150 NGUYỄN THỊ HOA 1980 TRƢỜNG TIỂU HỌC HỒNG PHONG B DƢƠNG
151 NGUYỄN THÚY QUỲNH 1992 TRƢỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG XUYÊN B DƢƠNG
152 ĐẶNG THỊ THU LÊ 1988 TRƢỜNG TIỂU HỌC HỒNG PHONG O DƢƠNG
153 NGUYỄN BÁ LƢỢNG 1978 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒNG PHONG O DƢƠNG
154 HÀ THỊ THÍA 1990 TRƢỜNG TIEUR HỌC TÂN QUANG II B DƢƠNG
155 PHẠM THỊ BIỂU 1972 TRƢỜNG MẦM NON VẠN PHÚC A DƢƠNG
156 NGUYỄN THỊ TUYẾN 1990 TRƢỜNG TIỂU HỌC TÂN QUANG II B DƢƠNG
157 TRẦN THỊ THÚY 1982 TRƢỜNG TIỂU HỌC TÂN QUANG II O DƢƠNG
158 NGUYỄN VĂN LIÊM 1980 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NINH THÀNH O DƢƠNG
159 PHẠM THỊ GẤM 1985 TRƢỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC AB DƢƠNG
160 NGUYỄN THỊ THÙY DƢƠNG 1988 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒNG ĐỨC O DƢƠNG
161 PHAN THỊ MINH 1986 TRƢỜNG MẦM NON HỒNG PHÚC B DƢƠNG
162 NGUYỄN THỊ HUYỀN 1977 TRƢỜNG MẦM NON HỒNG PHÚC B DƢƠNG
163 BÙI THỊ NHUNG 1994 TRƢỜNG MẦM NON HỒNG PHÚC A DƢƠNG
164 BÙI THỊ THỦY 1976 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN QUANG II B DƢƠNG
165 PHẠM THỊ GIANG 1986 TRƢỜNG MẦM NON HỒNG ĐỨC B DƢƠNG
166 NGUYÊỄN THỊ THÚY 1988 TRƢỜNG TIỂU HỌC NGHĨA AN A DƢƠNG
167 NGUYÊỄN THỊ ĐÔNG 1986 TRƢỜNG MẦM NON HỒNG ĐỨC O DƢƠNG
168 TRỊNH THỊ NHẬT 1980 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NINH HẢI B DƢƠNG
169 ĐOÀN MINH THU 2001 TRƢỜNG TIỂU HỌC HỒNG ĐỨC O DƢƠNG
170 NGUYÊỄN THỊ HẠNH 1998 TRƢỜNG TIỂU HỌC HỒNG ĐỨC B DƢƠNG
171 NGUYÊỄN THỊ THỦY 1984 TRƢỜNG TIỂU HỌC HỒNG ĐỨC O DƢƠNG
172 HÀ THỊ LÝ 1989 CẦU RÀM - NGHĨA AN - NINH GIANG O DƢƠNG
173 LÊ ĐỨC TOÀN 1977 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN ĐỨC B DƢƠNG
174 ĐỖ XUÂN HÂN 1979 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN ĐỨC B DƢƠNG
175 ĐOÀN THỊ THANH 1981 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN ĐỨC O DƢƠNG
176 NGUYÊỄN THỊ NHỤ 1984 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN ĐỨC O DƢƠNG
177 NGUYỄN CÔNG CHUẨN 1986 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN ĐỨC B DƢƠNG
178 TRIỆU THỊ LIỀN 1989 TRƢỜNG MẦM NON AN ĐỨC O DƢƠNG


7

STT HỌ VÀ TÊN Năm sinh ĐỊA CHỈ NHÓM MÁU Nhóm máu Rh(D)
179 NGUYỄN THỊ ĐIỆP 1988 TRƢỜNG TIỂU HỌC NGHĨA AN A DƢƠNG
180 NGUYỄN HỒNG QUANG 1975 TRƢỜNG TIỂU HỌC HỒNG ĐỨC B DƢƠNG
181 ĐỖ THỊ THANH THIÊN 1993 TRƢỜNG TIỂU HỌC HỒNG ĐỨC B DƢƠNG
182 TRƢƠNG THỊ KIM ANH 1991 TRƢỜNG TIỂU HỌC HỒNG ĐỨC B DƢƠNG
183 NGUYỄN THỊ HẢI 1987 TRƢỜNG TIỂU HỌC HỒNG ĐỨC A DƢƠNG
184 NGUYỄN THỊ THÚY 1988 TRƢỜNG TIỂU HỌC HỒNG ĐỨC O DƢƠNG
185 NGUYỄN THÀNH CÔNG 1990 TRƢỜNG TIỂU HỌC HỒNG DỤ B DƢƠNG
186 NGUYỄN THANH BẰNG 1979 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƢNG LONG O DƢƠNG
187 NGUYỄN THỊ HẢI 1980 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƢNG LONG O DƢƠNG
188 MAI THỊ THU 1988 TRƢỜNG TIỂU HỌC ỨNG HÒE O DƢƠNG
189 NGUYỄN THỊ CHIU 1984 TRƢỜNG MẦM NON HƢNG LONG B DƢƠNG
190 BÙI THỊ OANH 1990 TRƢỜNG MẦM NON HƢNG LONG O DƢƠNG
191 NGUYỄN ĐĂNG LỘC 1975 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƢNG LONG B DƢƠNG
192 BÙI TUẤN PHƢƠNG 1980 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĂN HỘI B DƢƠNG
193 BÙI NHO LONG 1981 ĐÀ PHỐ - HỒNG PHÚC - NINH GIANG AB DƢƠNG
194 VŨ THỊ THU PHƢƠNG 1980 TRƢỜNG MẦM NON ĐỒNG TÂM A DƢƠNG
195 BÙI THỊ YẾN 1977 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN PHONG AB DƢƠNG
196 BÙI VĂN TÙNG 1978 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN PHONG B DƢƠNG
197 TRẦN THỊ NHÂM 1992 TRƢỜNG MẦM NON HƢNG LONG O DƢƠNG
198 LÊ THỊ BĂNG 1975 TRƢỜNG TIỂU HỌC VĂN HỘI A DƢƠNG
199 NGUYỄN THỊ MAI 1990 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĂN HỘI O DƢƠNG
200 NGUYỄN THỊ LAN 1990 TRƢỜNG TIỂU HỌC HƢNG LONG B DƢƠNG
201 TRƢƠNG THỊ NGÁT 1988 TRƢỜNG TIỂU HỌC HƢNG LONG B DƢƠNG
202 BÙI THỊ NHÂM 1985 TRƢỜNG TIỂU HỌC HƢNG LONG B DƢƠNG
203 BÙI THỊ HỒI 1976 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒNG PHÚC B DƢƠNG
204 PHẠM THỊ THOA 1983 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒNG PHÚC O DƢƠNG
205 ĐỖ BÁ KHÁNG 1980 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒNG PHÚC B DƢƠNG
206 NGUYỄN TRỌNG CƢỜNG 1995 TRƢỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG A DƢƠNG
207 BÙI THỊ TÂM 1973 TRƢỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG A DƢƠNG
208 TRẦN THỊ HƢƠNG 1988 TRƢỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG B DƢƠNG
209 NGUYỄN XUÂN CHÍNH 1981 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƢNG THÁI O DƢƠNG


8
Những đơn vị máu của các cá nhân dưới đây hiến máu không đạt tiêu chuẩn.

STT HỌ VÀ TÊN Năm sinh ĐỊA CHỈ/BỘ PHẬN NHÓM MÁU Nhóm máu Rh(D)
210 NGUYỄN ĐỨC KIÊN 1976 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĂN GIANG B DƢƠNG
211 NGUYỄN XUÂN THỦY 1984 TRƢỜNG MẦM NON VĨNH HÒA B DƢƠNG
212 LÊ THỊ TUYẾT 1987 TRƢỜNG MẦM NON TÂN QUANG II B DƢƠNG
213 NGUYỄN XUÂN LÃM 1981 TRƢỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUYÊN B DƢƠNG
214 HỒ THỊ QUYÊN 1991 TRƢỜNG MẦM NON ỨNG HÒE O DƢƠNG
215 BÙI THỊ LOAN 1975 TRƢỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG XUYÊN B DƢƠNG

Số điện thoại bác sĩ tư vấn
BSCKI: Nguyễn Thị Huyền 0976.648.756 – Máy bàn: 02203.899.015
Các tình nguyện viên vui lòng kết nối Zalo để đăng ký hiến máu và nhận kết quả hiến máu theo số

Ngày 01 tháng 12 năm 2022
TL.Lãnh đạo đơn vị
Ngày 01 tháng 12 năm 2022
Trưởng khoa HHLS-TM
Ths: Đặng Xuân Hoàng

ĐT+ Zalo: 0333.187.000
9

Các tình nguyện viên vui lòng kết nối Zalo để đăng ký hiến máu và nhận kết quả hiến máu
theo số ĐT+ Zalo
: 0333.187.000


10


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của cả nước đón chào một mùa xuân mới Xuân Quý Mão 2023. Sau những ngày nghỉ tết Nguyên đán, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đều trở lại với nhịp sống ... Cập nhật lúc : 16 giờ 4 phút - Ngày 7 tháng 2 năm 2023
Xem chi tiết
Ngày 16 tháng 01 năm 2023 (tức là ngày 25 Tết), trường THCS Đồng Tâm đã tiến hành tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” với ý nghĩa trao yêu thương đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, g ... Cập nhật lúc : 15 giờ 42 phút - Ngày 7 tháng 2 năm 2023
Xem chi tiết
BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 01/2023 TÊN SÁCH GIỚI THIỆU:"HẠT GIỐNG TÂM HỒN" Kính thưa các thầy cô giáo, cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến! Trước mỗi chướng ngại của cuộc đời, mỗi n ... Cập nhật lúc : 9 giờ 41 phút - Ngày 11 tháng 1 năm 2023
Xem chi tiết
Sức khoẻ sinh sản vị thành niên luôn là vấn đề được gia đình, nhà trường và xã hội quan tâm. Được sự nhất trí của UBND xã Đồng Tâm, ngày 27/12/2022, Trung tâm Dân số Kế hoạch hoá gia đình ph ... Cập nhật lúc : 14 giờ 57 phút - Ngày 28 tháng 12 năm 2022
Xem chi tiết
Hiến máu cứu người từ xưa đến nay luôn là một nghĩa cử cao đẹp. Với tinh thần "Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", ngày 26/11/2022 dưới sự kêu gọi của Phòng GD&ĐT, Hội chữ thập đỏ huy ... Cập nhật lúc : 14 giờ 48 phút - Ngày 28 tháng 12 năm 2022
Xem chi tiết
Ngày 19/11/2022, Trường THCS Đồng Tâm long trọng tổ chức buổi mít tinh kỉ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam ... Cập nhật lúc : 8 giờ 31 phút - Ngày 9 tháng 12 năm 2022
Xem chi tiết
Chủ điểm: Chào mừng 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022) BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 12/ ... Cập nhật lúc : 9 giờ 34 phút - Ngày 9 tháng 12 năm 2022
Xem chi tiết
Ngày 18/11/2022, Trường THCS Đồng Tâm phối hợp với Trung tâm SKill Edu tổ chức Hội thi "Nét đẹp Đội viên" nhằm tôn vinh ngày Nhà giáo Việt Nam ... Cập nhật lúc : 8 giờ 21 phút - Ngày 24 tháng 11 năm 2022
Xem chi tiết
CHỦ ĐỀ: CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11. BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11/2022 TÊN SÁCH GIỚI THIỆU: “ THƠ NHÀ GIÁO HẢI DƯƠNG ”. ... Cập nhật lúc : 8 giờ 14 phút - Ngày 11 tháng 11 năm 2022
Xem chi tiết
Hoạt động Đội TNTP HCM là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác Đoàn - Đội của trường THCS Đồng Tâm ... Cập nhật lúc : 15 giờ 56 phút - Ngày 29 tháng 10 năm 2022
Xem chi tiết
123456789101112