PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂM
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai22:55:52 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai22:50:01 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai22:42:51 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
4Khách vãng lai22:00:28 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
5Khách vãng lai21:59:14 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
6Khách vãng lai21:53:38 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
7Khách vãng lai21:51:15 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai21:49:29 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
9Khách vãng lai21:49:25 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
10Khách vãng lai21:49:21 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai21:49:16 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
12Khách vãng lai21:35:46 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13Khách vãng lai21:29:38 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19546
14Khách vãng lai21:27:10 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
15Khách vãng lai21:03:28 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
16Khách vãng lai21:01:17 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
17Khách vãng lai20:42:07 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv.aspx
18Khách vãng lai20:38:44 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi_xep_loai.aspx
19Nguyễn Thị Tâm20:24:13 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
20Nguyễn Thị Tâm20:19:19 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
21Khách vãng lai20:18:46 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai20:18:41 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
23Khách vãng lai20:17:54 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
24Khách vãng lai20:15:18 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
25Khách vãng lai20:13:04 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai20:05:53 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
27Khách vãng lai19:58:33 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
28Khách vãng lai19:41:59 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
29Khách vãng lai19:39:59 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=564
30Khách vãng lai19:37:55 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai19:37:22 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
32Khách vãng lai19:06:23 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=559
33Khách vãng lai19:05:43 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19542
34Khách vãng lai18:50:59 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
35Khách vãng lai18:50:01 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-7-01-1
36Khách vãng lai18:35:59 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai18:30:10 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
38Khách vãng lai18:04:35 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
39Khách vãng lai18:03:15 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/xem_trang_tin.aspx?id=504
40Khách vãng lai17:14:48 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
41Khách vãng lai17:06:30 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=556
42Khách vãng lai16:50:34 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19485
43Khách vãng lai15:45:48 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai15:39:52 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19538
45Khách vãng lai15:12:06 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
46Khách vãng lai15:10:10 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tb.aspx
47Khách vãng lai14:54:08 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai14:52:43 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8990
49Khách vãng lai14:29:10 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
50Khách vãng lai14:28:43 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
51Khách vãng lai14:25:06 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=547
52Khách vãng lai14:10:20 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9238
53Khách vãng lai14:02:57 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/xem_trang_tin.aspx?id=561
54Khách vãng lai13:59:05 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19559
55Khách vãng lai13:56:48 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
56Khách vãng lai13:17:50 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-000001
57Khách vãng lai13:09:38 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19476
58Khách vãng lai13:04:49 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
59Khách vãng lai13:03:43 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8879
60Khách vãng lai12:55:00 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
61Khách vãng lai12:45:51 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19557
62Khách vãng lai12:39:54 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_khoi.aspx
63Khách vãng lai12:37:08 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login.aspx
64Khách vãng lai12:19:43 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
65Khách vãng lai12:16:37 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
66Khách vãng lai12:11:42 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
67Khách vãng lai11:57:12 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
68Khách vãng lai11:55:50 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
69Khách vãng lai11:13:33 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_cv_di/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/79869384834963.doc
70Khách vãng lai10:34:20 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-00903
71Khách vãng lai10:22:31 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
72Khách vãng lai10:16:48 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9024
73Khách vãng lai10:15:31 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_giao_vien.aspx
74Khách vãng lai10:08:45 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19537
75Khách vãng lai09:49:51 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=561
76Khách vãng lai09:44:25 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_phong_vat_li.aspx
77Khách vãng lai09:35:26 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-7-01-1
78Khách vãng lai09:28:49 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
79Khách vãng lai09:27:42 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
80Khách vãng lai09:25:27 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
81Khách vãng lai09:18:32 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
82Khách vãng lai09:12:28 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
83Khách vãng lai08:57:51 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9021
84Khách vãng lai08:55:18 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
85Khách vãng lai08:43:37 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
86Khách vãng lai08:34:02 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
87Khách vãng lai08:29:27 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=543
88Khách vãng lai08:23:26 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
89Khách vãng lai07:57:47 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
90Khách vãng lai07:51:34 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9482
91Khách vãng lai07:44:02 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK-00556
92Khách vãng lai07:35:47 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
93Khách vãng lai07:31:31 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
94Khách vãng lai07:31:30 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
95Khách vãng lai07:25:07 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
96Khách vãng lai07:19:04 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login.aspx
97Khách vãng lai07:13:26 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
98Khách vãng lai07:07:39 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_lop.aspx
99Khách vãng lai06:56:24 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2.aspx
100Khách vãng lai06:29:43 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/Content/vendor/bootstrap-social/xem_trang_tin.aspx?id=559
101Khách vãng lai06:14:11 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
102Khách vãng lai06:10:03 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
103Khách vãng lai05:57:16 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
104Khách vãng lai05:50:49 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00540
105Khách vãng lai05:46:15 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
106Khách vãng lai05:34:35 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
107Khách vãng lai05:27:52 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK-00549
108Khách vãng lai05:22:16 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
109Khách vãng lai05:21:24 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
110Khách vãng lai05:12:18 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem.aspx
111Khách vãng lai05:04:11 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
112Khách vãng lai04:56:26 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9302
113Khách vãng lai04:37:07 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
114Khách vãng lai04:30:02 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9050
115Khách vãng lai04:14:14 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8990
116Khách vãng lai04:07:50 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=553
117Khách vãng lai04:03:04 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
118Khách vãng lai03:49:52 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
119Khách vãng lai03:30:42 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9303
120Khách vãng lai03:10:15 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=564
121Khách vãng lai02:45:34 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
122Khách vãng lai02:31:25 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-00906
123Khách vãng lai02:27:58 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
124Khách vãng lai02:15:06 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19520
125Khách vãng lai01:47:32 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=559
126Khách vãng lai01:10:11 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
127Khách vãng lai00:06:09 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=559
128Khách vãng lai00:04:05 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
17 11 2018